Projektovanje enterijera

Kreiranje idejnog predloga i razvoj koncepta vašeg enterijera

Bilo koja da je vrsta i obim projekta da se radi, profesionalni dizajner primenjuje sistem i proces rada koji obuhvata različite faze istraživanja i pripreme projekta kao i konsultacija sa klijentom tokom svake od faza razvoja projekta.

Ukoliko nam se klijent obrati za idejni predlog ili koncept u sklopu traženja rešenja između više ponuđača, ovaj koncept – shematski prikaz ideje može biti besplatan. Kada se klijent odluči za neku od ponuđenih varijanti koncepta dizajna počinje druga faza rada na razvoju koncepta i projektovanje u AutoCad softveru, koji se naplaćuje u skladu sa ponudom i ugovorom zaključenim pre početka rada na projektovanju odnosno razradi ideje.

Pre pristupanja projektovanju dizajner mora da ima odgovor na sledeća pitanja:

  • Kakva je namena prostora?
  • Koliko osoba će korisititi prosto?
  • Koliko dugo će prostor biti korišćen?
  • Kakvi su ciljevi koje klijent želi postići?
  • Kakvu poruku enterijer treba da pošalje posetiocu?
  • Koji je budžet za planirani enterijer?
  • U kom vremenskom periodu treba završiti enterijer?

Istraživanje

Ova faza pripreme  dizajn  procesa je različita od projekta do projekta i zavisi od specifičnosti svakog od njih.

Ako se na primer radi o restoranu, baru, prodavnici i slično, potrebno je izvršiti istraživanje konkurencije u okolini pripremanog projekta, izvršiti analizu svakog od njih i svih ukupno pa na osnovu rezultata predočenih klijentu iznaći optimalno rešenje koje će biti originalno, a  u skladu sa očekivanim ciljevima i mogućnostima klijenta.

U pripremnom postupku je poželjno takođe analizirati način korišćenja postojećih prostora  klijenta kako bi se uočile potrebe i eventialni nedostaci postojećeg prostora koji treba da budu inkorporirani u novi projekat kao što su osvetljenje, raspored vrata i prozora , polozaj utičnica itd.

Kreativni dizajn – Enterijeri Beograd

U ovoj  fazi dizaner stvara skice rešenja u dve do tri variante za  karakteristišne delove projekta. Kad se klijent odluči za neki od ponuđenih predloga, pristupa se njegovom projektovanju u Auto Cadu u formi arhitektonskih crteža sa detaljima i radioničkim crtezima za delove enterijera. Ukoliko enterijer zahteva može se uraditi i crtež u 3D  renderingu.

Kod enterijera poslovnih prostora priprema se kompletna dokumetacija za aplikaciju građevinske dozvole ukoliko već ne postoji.

Tokom procesa projektovanja moguće je da može doći do nekih izmena usled tehničkih ili legislatnih razloga ili na zahtev klijenta. Sve ove izmene se konsultuju i odobravaju uzajamno u hodu. Eventualne izmene u projektovanju ukoliko su razmerne mogu imati implikacije na konačnu cenu projekta.

Formiranje radnog tima

U zavisnosti od kompleksnosti i specifičnosti projekta se formira tim koji će raditi na projektovanju i biti sastavljen u skladu sa potrebama projekta. U timu pored dizajnera će biti obično i građevinski arhitekta, građevinski inženjer, statičar itd. Članovi dizajn tima mogu biti angažovani ad hok u zavisnosti od obima njihovog angažovanja na projektu ili biti u timu tokom celog perioda relaizacije projektovanja i realizacije projekta ukoliko se radi o kompleksnijem objektu.

Specifikacija

Za svaki projekat se priprema detaljna specifikacija elemenata enterijera koji će se realizovati. Specifikacija sadrži sve delove enterijera i opreme prema vrstama, količini, markama proizvođača i tehničkim karakteristikama svakog od njih, energetskim  potrebama ponaosob i zajedno, pojedinačnim cenama, dobavljačima i uslovima isporuke ukoliko se isporučuje u sklopu projekta “ključ u ruke”.

Završetak

Nakon završene faze projektovanja enterijera se projektna dokumentacija protokolom predaje naručiocu ukoliko projektovanje nije sastavni deo celog posla uključujući izvođenje enterijera.